Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê-Vietnamese Proverbs

Literal translation: If you speak of nine, you should do ten. If you speak of ten and only do nine, people will laugh at you.

Lesson: Under-promise and over-deliver, not the other way around.

Facebook Comments