Bới lông tìm vết

Bới lông tìm vết

Bới lông tìm vết means:

  • To nitpick
  • To engage in nickpicking
Facebook Comments