Ăn cháo đá bát

Ăn cháo đá bát Literal translation: Ăn cháo đá bát: Eat rice-soup kick the-bowl Meaning: Ăn cháo đá bát is used to describe a person or a behavior that is considered blatantly ungrateful.

Ăn nhằm gì!

Ăn nhằm gì! Ăn nhằm gì: That doesn’t impress anyone. Ăn nhằm gì: That doesn’t faze me! Ăn nhằm gì: That doesn’t  matter!