Ăn cháo đá bát

Ăn cháo đá bát Literal translation: Ăn cháo đá bát: Eat rice-soup kick the-bowl Meaning: Ăn cháo đá bát is used to describe a person or a behavior that is considered blatantly ungrateful.

Are you kidding?

Are you kidding? Thiệt không? (You truly don’t know if the person is kidding you or not.) Thiệt ha giỡn vậy? (You truly don’t know if the person is kidding you or not.) Nói giỡn [Read more]