Ăn nhằm gì!

Ăn nhằm gì! Ăn nhằm gì: That doesn’t impress anyone. Ăn nhằm gì: That doesn’t faze me! Ăn nhằm gì: That doesn’t  matter!