Đau quá!

What is Đau quá? Đau quá: Đau quá! = Ouch, I’m hurting so bad! Đau quá! = You’re hurting me badly! (physically) Đau quá: is used to let others know you are in intense pain.