I need to eat

I need to eat: Tôi đói bụng. (I am hungry) Tôi muốn ăn cơm. (I want to eat rice) Tôi muốn ăn sáng. (I want to eat breakfast) Tôi muốn ăn trưa. (I want to [Read more]