Practice Hearing The Vietnamese C/K and G Sounds

Practice Hearing The Vietnamese C/K and G Sounds

Describing The Vietnamese C/K and G Sounds

The C/K and G sounds can be difficult to produce and hard to recognize as they are different from the English K and the English G.

The Vietnamese /k/ sound

  (spelled C, or K, or Q) is plosive, unaspirated, unvoiced and produced from the back of the tongue and the soft palate.

The Vietnamese /g/ sound

(spelled G, or GH) is plosive, unaspirated, voiced and produced from the back of the tongue and the soft palate.

PLEASE LISTEN AND REPEAT THESE SOUND PAIRS:

   1. ăn cà
    / ăn gà
   2. cà cà
    / gà gà
   3. cạ cạ
    /gạ gạ
   4. cà kê
    /gà ghê
   5. cà kiểng
    /gà kiểng
   6. ca nhỏ
    /ga nhỏ
   7. cà phê
    / gà phê
   8. các bạn
    /gác bạn
   9. cái cốc
    /cái gốc
   10. cái cọng
    /cái gọng
   11. cãi nhẹ
    /gãi nhẹ
   12. cam giấy
    /gam giấy
   13. cấm Nhung
    /gấm nhung
   14. cắn bô
    /gắn bô
   15. cần đây
    /gần đây
   16. cạn nước
    /gạn nước
   17. cần sa
    / gần xa
   18. căng tay
    /găng tay
   19. cáo đẹp
    /gáo đẹp
   20. cào lên
    /gào lên
   21. cạo sạch
    /gạo sạch
   22. cắp đồ
    /gắp đồ
   23. cấp lại
    /gấp lại
   24. cắt quá
    /gắt quá
   25. cây ngã
    /gây ngã
   26. cay quá
    /gay quá
   27. chim cu cái
    /chim cu gáy
   28. cho ké
    /cho ghé
   29. có can
    /có gan 
   30. cố cắn
    /cố gắng
   31. cỗ lớn
    /gỗ lớn
   32. cóc nhà
    /góc nhà
   33. con cái
    /con gái
   34. cu em
    / gu em
   35. cù hoài
    /gù hoài
   36. cửa kép
    /cửa ghép
   37. cục đầu
    /gục đầu
   38. cúi cằm
    /cúi gằm
   39. cương không
    /gương không
   40. đá cà
    /đá gà
   41. đừng canh
    /đừng ganh
   42. hiến kế
    /hiến ghế
   43. kệ đẹp
    /ghệ đẹp
   44. kế tôi
    /ghế tôi
   45. kèn to
    /ghèn to
   46. không cần
    /không gần
   47. kì mạnh
    /ghì mạnh
   48. kiềng vàng
    /ghiền vàng
   49. lan can
    /Lan gan
   50. mất công
    /mất gông
Facebook Comments